Vedtægter Outdoor Sydfyn


J.nr. 118875 hls/mg

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN Outdoor Sydfyn _____________________________________________________

§ 1 – Navn

Foreningens navn er: Outdoor Sydfyn.

§ 2 – Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune.

§ 3 – Formål

Foreningens formål er

at medvirke til at styrke interessen for at motionere i noget af Danmarks

smukkeste og mest udfordrende natur med via en bred palet af outdoor aktiviteter,

at styrke, motivere og inddrage foreningslivet til øget aktivitet

at øge tilgængeligheden til områdets muligheder for outdoor aktiviteter,

at medvirke til markedsføring af outdoor aktiviteternes potentialer for hele

familien og alle samfundsgrupper og skabe en national betydende begivenhed.

§ 4 – Medlemskab

Som medlemmer kan optages alle foreninger, organisationer, virksomheder og lignende, der ønsker at støtte foreningens formål.

Medlemskab af foreningen er betinget af, at der betales kontingent i overensstemmelse med generalforsamlingens vedtagelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Intet medlem har ved udtræden krav på nogen del af foreningens formue.

§ 5 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal.

Indkaldelse til generalforsamlingen ved opslag på foreningens hjemmeside samt udsendelse med elektronisk post til de medlemmer, som har meddelt emailadresse til foreningen. Opslag på foreningens hjemmeside og elektronisk udsendelse skal ske med mindst 3 ugers varsel før generalforsamlingen afholdes.

Dagorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4. Forelæggelse af budget til orientering 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen 8. Valg af suppleant 9. Valg af revisor 10. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Et medlemskab udløser én stemme.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Ingen kan dog stemme med mere end 2 fuldmagter.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer udtrykker ønske om dette. Indkaldelse sker i overensstemmelse med reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 6 – Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 9 personer.

Bestyrelsen sammensættes, så den samlet set besidder kompetencer på et højt fagligt niveau og har erfaring inden for ledelse, eventafvikling, markedsføring, outdooraktiviteter og foreningsliv.

De enkelte medlemmer skal besidde kvalifikationer, kompetencer og erfaring på et niveau, der gør bestyrelsen i stand til at fungere som en aktiv sparringspartner for foreningens daglige ledelse såvel i forhold til konkrete projekter som i forhold til den strategiske planlægning af foreningens arbejde.

Bestyrelsen skal via eget arbejde og netværk arbejde aktivt for foreningens virke.

2 personer vælges på den ordinære generalforsamling. Valget sker for

2 år, og så 1 medlem vælges i ulige år og 1 medlem vælges i lige år.

Valgbare personer er personer, der repræsenterer foreninger indenfor outdoorsporten, og som er medlem af Outdoor Sydfyn.

1 medlem udpeges af Naturturisme I/S

1 medlem udpeges af Udvikling Fyn

og op til 5 medlemmer udpeges af Faaborg-Midtfyn Kommune, så følgende faglige kompetencer er repræsenteret blandt de udpegede personer.

- Viden om markedsføring - Viden om og erfaring fra erhvervslivet - Viden om foreningsliv generelt - Viden om outdooraktiviteter - Viden fra relevant forskning

De kommunalt udpegede medlemmer udpeges og fungerer i deres personlige egenskab og skal således ikke arbejde for eller repræsentere kommunens interesser.

De nævnte 9 medlemmer udpeges/vælges for 2 år ad gangen. Halvdelen udpeget første gang for 1 år. Herved vil halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne være på valg/udpeget hvert år.

Generalforsamlingen vælger hvert år 1 suppleant for de bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens drift.

Bestyrelsen påser, at foreningens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til foreningens formål.

Bestyrelsen konsoliderer sig med formand og kasserer.

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen udpeger en daglig ledelse. Den daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af konkrete opgaver. Et bestyrelsesmedlem skal være formand for sådanne underudvalg, der i det hele arbejder under bestyrelsens ansvar.

§ 7 – Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler således ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

§ 8 – Tegning

Foreningen tegnes enten af den daglige leder og formanden i forening eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Ved videregående dispositioner, herunder låneoptagelse, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af minimum 2/3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 – Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Generalforsamlingen vælger en revisor for 1 år ad gangen.

§ 10 – Budget.

Bestyrelsen udarbejder et årligt budget.

§ 11 – Vedtægtsændringer

Ændring af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Vedtægtsændringer skal, for at være gældende, godkendes af Faaborg-Midtfyn Kommune.

§ 12 – Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kræver tilslutning af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer.

Samtidig med vedtagelse af foreningens opløsning, skal der træffes beslutning om, hvordan foreningens midler skal anvendes, hvilket skal ske til fremme af formål omfattet af foreningens formål. Beslutning om midlernes anvendelse skal godkendes af Faaborg-Midtfyn Kommune.

---o0o--- Således vedtaget på generalforsamling den 25/1-2016